Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden groentezaadonline.nl

·                                 Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van groentezaadonline.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.  Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
·                                 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en groentezaadonline.nl  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door groentezaadonline.nl . groentezaadonline.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt groentezaadonline.nl  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
·                                 Artikel 3. Order annuleren
Annuleringen dienen te worden gemeld via ons emailadres   kees@groentezaadonline.nl
 De koper heeft het recht om binnen vijf werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is uw bestelling nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct kostenloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte verzend- en orderkosten.
·                                 Artikel 4. Recht van retour
Retourzendingen dienen allereerst te worden gemeld via ons e-mailadres  

 kees@groentezaadonline.nl
 De koper heeft gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het product het recht zonder opgave van redenen, het product op eigen kosten aan groentezaadonline.nl te retourneren. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Na ontvangst krijgt u binnen veertien dagen uw aankoopbedrag teruggestort minus verzend- en evt.administratie kosten die groentezaadonline.nl heeft gemaakt. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.
·                                 Artikel 5. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
·                                 Artikel 6. Levering
Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel groentezaadonline.nl als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De eventueel door  groentezaadonline.nl  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief! Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
·                                 Artikel 6a. Leverbaarheid artikelen
Groentezaden zijn een natuurprodukt die afhankelijk zijn van de oogstresultaten van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal groentezaadonline.nl u een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.
·                                 Artikel 7. Verantwoordelijkheid
De klant is zelf totaal verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. groentezaadonline.nl is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.
·                                 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan groentezaadonline.nl  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
·                                 Artikel 9. Klachten
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u groentezaadonline.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres  kees@groentezaadonline.nl


·